Tham khảo giá giấy nhám, vải nhám sản xuất chế biến gỗ

Nhám Thùng K51 SLE 25'X60' 60#            : 116.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SLE 25'X60' 120 - 240# : 108.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SLE 51'X75' 40#            : 294.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SLE 51'X75' 60#            : 288.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SLE 51'X75' 80#            : 282.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SLE 51'X75' 120 - 240# : 276.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SLE 52'X103' 40#          : 408.000 Đồng/tờ


Nhám Thùng K51 SMS 25'X60' 60#            : 108.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SMS 25'X60' 120 - 240# : 101.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SMS 51'X75' 40#            : 282.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SMS 51'X75' 60#            : 276.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SMS 51'X75' 80#            : 258.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SMS 51'X75' 120 - 240# : 252.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng K51 SMS 52'X103' 40#          : 390.000 Đồng/tờ

Nhám Thùng X62PT 25'X60' 60#            : 144.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng X62PT 25'X60' 120 - 240# : 132.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng X62PT 51'X75' 40#            : 384.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng X62PT 51'X75' 60#            : 366.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng X62PT 51'X75' 80#            : 336.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng X62PT 51'X75' 120 - 240# : 318.000 Đồng/tờ
Nhám Thùng X62PT 52'X103' 40#          : 534.000 Đồng/tờ


Comments