Sơn keo, dầu bóng dùng trong ngành gỗ

Các loại Sơn keo và dầu bóng phụ gia, xúc tác thường dùng trong sản xuất và chế biến gỗ :

Xăng các loại :
-Xăng Nhật
-Xăng PU
-Xăng NC
-Xăng CN

-Lót PU loại thường
-Lót PU loại trung bình
-Lót PU loại tốt
-Lót NC

-Bóng sang PU loại thường
-Bóng sang PU loại trung bình
-Bóng sang PU loại tốt
-Bóng mờ PU:
Mờ PU 50% thường
Mờ PU 70% thường
Mờ PU 100% thường
Mờ  50% tố
Mờ  70% tốt
Mờ  100% tốt

-Bóng sang NC
-Bóng mờ NC 50% - 70% - 100%
-Cứng PU thường
-Cứng đặc
-Lót trắng NC
-EX trắng
-Xám lót
-Bóng trắng PU
-Lót trắng Pu
-Trắng mờ PU 50%
-Trắng mờ PU 100%
-Sơn da bò
-Tinh màu đổ, đen, vàng, cánh dán…
-Keo AB loại 7/3
-Keo AB loại 50/50
-Keo 502 loại 100g
-Ko 502 loại 200g
-Keo 502 loại 500g
-Bột đá
-Bột màu vàng, đỏ, đen
-Sơn bóng 2K loại
Comments