Gỗ Sồi ghép theo chi tiết đồ gỗ nội thất xuất khẩu

Đồ gỗ nội thất bằng gỗ ghép Sồi phục vụ  đơn vị sản xuất đồ gỗ xuất khẩu :   

22 x 525 x 1470 
22 x 625 x 1160 
22 x 300 x 1070 
22 x 525 x 835 
22 x 525 x 760 
22 x 550 x 662 
22 x 850 x 580 
22 x 900 x 405 
37 x 540 x 816 
37 x 900 x 590 
37 x 720 x 406 
37 x 850 x 390 
Comments