Đơn ghép gia công gỗ Sồi làm đồ gỗ nội thất GS1

Đơn ghép gia công gỗ Sồi theo kích thước yêu cầu phục vụ sản xuất đồ gỗ nội thất :

50 x 50 x 80
21 x 900 x 425
20 x 400 x 350
27 x 1000 x 430
Comments