Đơn hàng ghép chi tiết gỗ thông DS1

Bảng ghép chi tiết theo đơn hàng gỗ Thông :

30 x 40 x 255
25 x 40 x 510
25 x 40 x 375
20 x 420 x 700
20 x 420 x 655
20 x 1000 x 565
20 x 1000 x 480
20 x 1000 x 455
20 x 1000 x 400
20 x 1000 x 350
20 x 1000 x 300
20 x 1000 x 255
22 x 1000 x 570
22 x 850 x 290
Comments