Đơn gỗ ghép theo kích thước yêu cầu và quy cách ghép thương mại

Đơn gỗ ghép thương mại dùng cho đơn hàng xuất khẩu (Chất lượng AA, AB - kiểu ghép mộc đứng và mộng nằm) :

15 x 1220 x 2440
18 x 1220 x 2440
20 x 1220 x 2440
12 x 1220 x 2440

Dùng cho đơn hàng thương mại trong nước : (Chất lượng AB, A/BC, BC - kiểu ghép mộng đứng)

15 x 1200 x 2400
18 x 1200 x 2400
20 x 1200 x 2400
12 x 1200 x 2400

&

12 x 1000 x 2000
15 x 1000 x 2000
18 x 1000 x 2000
20 x 1000 x 2000

Ghép theo quy cách phục vụ sản xuất : (Chất lượng AA, AB, A/BC, BC - kiểu ghép đa dạng theo yêu cầu của sản phẩm ) :

18 x 570 x 1000
18 x 500 x 650
25 x 1000 x 2000
25 x 1000 x 1640
15 x 1200 x 2000
12 x 1200 x 2000
10 x 950 x 2000
15 x 1080 x 2000
15 x 1200 x 1800
10 x 1080 x 2000
10 x 1050 x 2200
12 x 1100 x 2200
12 x 1200 x 2400
10 x 1200 x 2400
22 x 1220 x 2440
24 x 1220 x 1440
25 x 1220 x 2440
30 x 1220 x 2440
45 x 1220 x 2440

Comments