Đơn gỗ cao su ghép chi tiết dày 30, 35, 40, 50, 60, 70 sản xuất đồ gỗ xuất khẩu

Đơn gỗ cao su ghép chi tiết chất lượng AA, AB dùng sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, kiểu ghép nguyên thanh (solid), ghép nối ngón mộng đứng (finger joint) :

48 x 48 x 750
40 x 120 x 750
50 x 120 x 790
40 x 90 x 755
30 x 750 x 970
70 x 70 x 730
45 x 45 x 430
35 x 60 x 430
40 x 40 x 430
Comments