Đơn chi tiết thanh bào 4 mặt gỗ cao su

Chi tiết chân gỗ cao su dạng thanh bào 4 mặt

25 x 45 x 510 (Chân gỗ - thanh bào gỗ cao su)
25 x 50 x 705 (Chân gỗ)
25 x 50 x 730 (Chân gỗ)

10 x 130 x 400

15 x 62 x 405
18 x 65 x 375
18 x 65 x 145
18 x 65 x 615
18 x 65 x 325

18 x 65 x 772
18 x 65 x 360
18 x 65 x 322
18 x 65 x 300

20 x 35 x 695
20 x 35 x 725


Bao gồm thanh nguyên và thanh ghép dọc và thanh rong từ ván gỗ ghép thanh.
Comments